Sarawak ID|Register
Announcements

FLOOD MANAGEMENT DIVISION

FLOOD MANAGEMENT DIVISION
ABOUT US ORGANISATION CHART CONTACT PERSON

 

Fungsi dan Peranan Cawangan Pengurusan Banjir

1. Merancang dan menggubal polisi, dasar, program, projek dan aktiviti pengurusan tebatan banjir
   
2. Merangka pelan strategik Cawangan Pengurusan Banjir.
   
3. Melaksanakan pelan induk pengurusan banjir bagi keseluruhan Sarawak
   
4. Memberi khidmat nasihat teknikal dalam perancangan pembangunan kawasan berisiko banjir
   
5. Melaksanakan langkah-langkah pengawalan dan pengurusan banjir.
   
6. Merancang, melaksana dan memantau program, projek dan aktiviti pengurusan tebatan banjir.
   
7. Merancang dan menyelaras keperluan peruntukan Persekutuan dan Negeri untuk program dan projek tebatan banjir
   
8. Mengawalselia rekabentuk, spesifikasi dan penyediaan dokumen tender termasuk kerja-kerja luar.
   
9. Mengurus dan menyelaras perolehan program pembangunan dan projek tebatan banjir.
   
10. Menyelaras dan mengawal peruntukan dan kemajuan fizikal untuk projek banjir.
   
11. Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek banjir.
   
12. Menyelaras pembekalan utiliti ke atas projek oleh pihak pembekal
   
13. Merancang koordinasi pengambilan balik tanah dengan Jabatan Tanah dan Survei dan Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan.

Useful Links

Useful Links