Pengurusan Sumber AirPengurusan Sumber Air
CAWANGAN HIDROLOGI DAN SUMBER AIR
MENGENAI KAMI
CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN SUMBER AIR
KITARAN HIDROLOGI PEGAWAI DI HUBUNGI
BORANG PERMOHONAN DATA HIDROLOGI BUKU TAHUNAN HIDROLOGI
 RANGKAIAN STESEN HIDROLOGI


PENILAIAN SUMBER AIR


Definisi

Penilaian Sumber Air adalah proses mengukur, mengumpul dan menganalisis parameter yang berkaitan pada kuantiti sumber air bagi tujuan pembangunan dan pengurusan sumber air. Ia melibatkan aktiviti berikut :-

  1. Perancangan dan pelaksanaan rangkaian dan stesen perolehan data.
  2. Semakan dan pemprosesan data yang diperoleh.
  3. Penyusunan data dengan sistem pengurusan data yang terbaik.
  4. Analisis data untuk menghasilkan maklumat permohonan.

 


Peranan Penilaian Sumber Air

Penilaian Sumber air membolehkan sains berkenaan sumber air , kejuruteraan dan pengurusan ditentukan kuantitinya untuk menyediakan asas atau asas bagi yang berikut:-

  1. Penggubalan dasar / strategi / perundangan bagi pembangunan dan pengurusan sumber air .
  2. Perancangan dan pelaksanaan, operasi, peraturan pemantauan dan penyenggaraan projek sumber air.
  3. Membuat keputusan berkenaan cadangan pembangunan sumber air.
  4. Penyelidikan dan pembangunan di kawasan sumber air demi kepentingan negara (contohnya Pulau hidrologi, tanah tinggi hidrologi, pembangunan tanah lembap, Pelan Induk saliran bandar, dll.)
  5. Pembangunan teknologi hydroinformatics
  6. Komunikasi antarabangsa dan interdiscipline dan pertukaran data sumber air, maklumat dan advances.


Pembangunan Sumber Air

Terdapat 15 elemen yang boleh dikaitkan dengan Pembangunan Sumber Air di Sarawak seperti yang dipaparkan -


Jenis-jenis kerja-kerja yang berkaitan dengan pembangunan sumber air diklasifikasikan kepada kerja-kerja kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Kerja-kerja kejuruteraan adalah seperti bangunan dan pembinaan empangan, leeves, channel improvement, pumping plants, harbour improvement, head water control structures, debris detention dams, works for pollution control, reservoirs for augmenting low flow, dll. Kerja- kerja yang bukan-kejuruteraan adalaj seperti pengezonan banjir biasa, ramalan dan amaran banjir, pemuliharaan tanah dan amalan pengurusan hutan, sistem pengumpulan pembetungan, langkah-langkah kawalan undang-undang, dll.

Tujuan kerja-kerja di atas adalah untuk memaksimumkan penggunaan sumber air untuk merangsang aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Data asas akan dapat dikutip melalui setting up of instruments or system of instruments. Jenis-jenis prinsip sumber air data yang diperlukan untuk pertimbangan projek dalam setiap elemen yang akan diperolehi daripada data asas melalui analisis statistik am atau menggunakan perisian komputer tertentu.